CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH

Một số công trình hồ cá Koi đã hoàn thành gần đây:

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (78)

Công trình tháng 2/2008

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (77)

Công trình tháng 5/2008

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (76)

Công trình tháng 12/2008

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (75)

Công trình tháng 3/2009

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (74)

Công trình tháng 3/2009

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (73)

Công trình tháng 5/2009

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (72)

Công trình tháng 8/2009

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (69)

Công trình tháng 11/2009

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (68)

Công trình tháng 12/2009

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (67)

Công trình tháng 1/2010

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (60)

Công trình tháng 3/2010

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (66)

Công trình tháng 5/2010

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (65)

Công trình tháng 7/2010

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (64)

Công trình tháng 12/2010

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (62)

Công trình tháng 2/2011

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (63)

Công trình tháng 7/2011

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (61)

Công trình tháng 12/2011

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (59)

Công trình tháng 1/2012

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (58)

Công trình tháng 5/2012

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (57)

Công trình tháng 6/2012

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (56)

Công trình tháng 8/2012

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (55)

Công trình tháng 8/2012

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (54)

Công trình tháng 8/2012

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (53)

Công trình tháng 3/2013

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (51)

Công trình tháng 5/2013

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (52)

Công trình tháng 9/2013

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (50)

Công trình tháng 12/2013

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (48)

Công trình tháng 2/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (49)

Công trình tháng 3/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (47)

Công trình tháng 4/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (46)

Công trình tháng 6/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (44)

Công trình tháng 8/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (45)

Công trình tháng 9/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (43)

Công trình tháng 10/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (42)

Công trình tháng 12/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (41)

Công trình tháng 2/2015

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (40)

Công trình tháng 3/2015

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (39)

Công trình tháng 6/2015

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (38)

Công trình tháng 7/2015

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (37)

Công trình tháng 9/2015

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (35)

Công trình tháng 11/2015

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (36)

Công trình tháng 12/2015

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (34)

Công trình tháng 1/2016

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (33)

Công trình tháng 2/2016

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (32)

Công trình tháng 5/2016

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (31)

Công trình tháng 7/2016

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (30)

Công trình tháng 8/2016

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (29)

Công trình tháng 9/2016

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (28)

Công trình tháng 12/2016

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (27)

Công trình tháng 1/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (26)

Công trình tháng 2/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (25)

Công trình tháng 2/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (24)

Công trình tháng 3/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (23)

Công trình tháng 5/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (22)

Công trình tháng 6/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (21)

Công trình tháng 7/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (20)

Công trình tháng 7/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (19)

Công trình tháng 9/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (18)

Công trình tháng 10/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (17)

Công trình tháng 11/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (16)

Công trình tháng 11/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (15)

Công trình tháng 11/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (14)

Công trình tháng 12/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (13)

Công trình tháng 12/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (12)

Công trình tháng 12/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (11)

Công trình tháng 1/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (9)

Công trình tháng 1/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (7)

Công trình tháng 1/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (8)

Công trình tháng 2/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (6)

Công trình tháng 2/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (17)

Công trình tháng 3/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (14)

Công trình tháng 3/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (12)

Công trình tháng 3/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (10)

Công trình tháng 3/2018