CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH

Một số công trình hồ cá Koi đã hoàn thành gần đây:

thi công hồ cá koi (25)

thi công hồ cá koi (21)

thi công hồ cá koi (24)

thi công hồ cá koi (18)

thi công hồ cá koi (20)

thi công hồ cá koi (17)

thi công hồ cá koi (14)

thi công hồ cá koi (11)

thi công hồ cá koi (12)

thi công hồ cá koi (8)

thi công hồ cá koi (9)

thi công hồ cá koi (6) - Copy

thi công hồ cá koi (7)

thi công hồ cá koi (4)

thi công hồ cá koi (28)

thi công hồ cá koi (26)

thi công hồ cá koi (27)

thi công hồ cá koi (22)

thi công hồ cá koi (23)

thi công hồ cá koi (19)

thi công hồ cá koi (16)

thi công hồ cá koi (15)

thi công hồ cá koi (10)

thi công hồ cá koi (5)

thi công hồ cá koi (2)

thi công hồ cá koi (3)

thi công hồ cá koi (1)

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (78)

Công trình tháng 2/2008

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (77)

Công trình tháng 5/2008

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (76)

Công trình tháng 12/2008

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (75)

Công trình tháng 3/2009

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (74)

Công trình tháng 3/2009

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (73)

Công trình tháng 5/2009

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (72)

Công trình tháng 8/2009

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (69)

Công trình tháng 11/2009

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (68)

Công trình tháng 12/2009

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (67)

Công trình tháng 1/2010

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (60)

Công trình tháng 3/2010

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (66)

Công trình tháng 5/2010

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (65)

Công trình tháng 7/2010

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (64)

Công trình tháng 12/2010

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (62)

Công trình tháng 2/2011

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (63)

Công trình tháng 7/2011

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (61)

Công trình tháng 12/2011

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (59)

Công trình tháng 1/2012

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (58)

Công trình tháng 5/2012

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (57)

Công trình tháng 6/2012

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (56)

Công trình tháng 8/2012

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (55)

Công trình tháng 8/2012

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (54)

Công trình tháng 8/2012

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (53)

Công trình tháng 3/2013

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (51)

Công trình tháng 5/2013

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (52)

Công trình tháng 9/2013

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (50)

Công trình tháng 12/2013

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (48)

Công trình tháng 2/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (49)

Công trình tháng 3/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (47)

Công trình tháng 4/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (46)

Công trình tháng 6/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (44)

Công trình tháng 8/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (45)

Công trình tháng 9/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (43)

Công trình tháng 10/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (42)

Công trình tháng 12/2014

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (41)

Công trình tháng 2/2015

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (40)

Công trình tháng 3/2015

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (39)

Công trình tháng 6/2015

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (38)

Công trình tháng 7/2015

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (37)

Công trình tháng 9/2015

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (35)

Công trình tháng 11/2015

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (36)

Công trình tháng 12/2015

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (34)

Công trình tháng 1/2016

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (33)

Công trình tháng 2/2016

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (32)

Công trình tháng 5/2016

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (31)

Công trình tháng 7/2016

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (30)

Công trình tháng 8/2016

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (29)

Công trình tháng 9/2016

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (28)

Công trình tháng 12/2016

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (27)

Công trình tháng 1/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (26)

Công trình tháng 2/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (25)

Công trình tháng 2/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (24)

Công trình tháng 3/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (23)

Công trình tháng 5/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (22)

Công trình tháng 6/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (21)

Công trình tháng 7/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (20)

Công trình tháng 7/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (19)

Công trình tháng 9/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (18)

Công trình tháng 10/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (17)

Công trình tháng 11/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (16)

Công trình tháng 11/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (15)

Công trình tháng 11/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (14)

Công trình tháng 12/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (13)

Công trình tháng 12/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (12)

Công trình tháng 12/2017

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (11)

Công trình tháng 1/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (9)

Công trình tháng 1/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (7)

Công trình tháng 1/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (8)

Công trình tháng 2/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (6)

Công trình tháng 2/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (17)

Công trình tháng 3/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (14)

Công trình tháng 3/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (12)

Công trình tháng 3/2018

Tư vấn, thiết kế, thi công hồ cá koi nhật bản tại TPHCM (10)

Công trình tháng 3/2018